Ako získať štátnu pomoc s platením nájmov? Oznámili termín spustenia prijímania žiadostí

18. júna 2020 Ekonomika

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

18.6.2020 (Webnoviny.sk) – Žiadosti o pomoc štátu pri platení nájmov budú môcť záujemcovia podávať od 24. júna. Také sú aspoň predpoklady Ministerstva hospodárstva SR.

“Predpokladaný termín spustenia podávania žiadostí je stanovený na 24. júna 2020, a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk,” informuje rezort.

Zároveň pripomína, že prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom. “Preto odporúčame už v tejto chvíli aktívne komunikovať,” dodáva.

Očakávajú enormný záujem

Žiadosť o dotáciu na nájomné bude podávať prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca následne na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Ministerstvo vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie navrhne harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje. Bližšie informácie budú podľa rezortu zverejnené už čoskoro. Už teraz môžu záujemcovia v prípade otázok využiť najmy@mhsr.sk.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo dotáciu na nájomné na zmiernenie ekonomických následkov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Novelu zákona o poskytovaní dotácií v jeho pôsobnosti schválili poslanci 9. júna, tento týždeň ju podpísala prezidentka a v stredu schválila Európska komisia slovenskú schému pomoci.

“Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné,” konštatuje sa v predkladacej správe k novele.

Suma nie je fixná

Štát pomoc odhaduje na 200 mil. eur, upozorňuje však, že táto suma nie je fixná. Finančné prostriedky budú uvoľnené z kapitoly rezortu financií a z Všeobecnej pokladničnej správy.

Návrh je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu. “Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania,” uvádza sa v novele.

Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť napríklad platby za dodávku energií ani obratovú zložku. Rezort myslel aj na situáciu, ak je prenajímateľom správca majetku štátu. V tomto prípade sa nájomné zo zákona zníži o polovicu.

“Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, priznáva sa nájomcovi právo zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel podstatne obmedzené, alebo pomernú časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie, najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach,” píše sa ďalej v dôvodovej správe k materiálu.

Zákaz zvyšovania nájomného

V tomto období bude mať prenajímateľ zároveň zakázané zvyšovať nájomné. Jedinou výnimkou je, ak sa na zvyšovaní obe strany dohodli v minulosti.

V novele sa navrhuje aj možnosť uplatnenia dotačného mechanizmu na prípady, keď nájomca už skôr zaplatil celé nájomné alebo jeho časť.

V takomto prípade je podľa ministerstva hospodárstva možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti.

Novela pritom neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým prišlo po vypuknutí pandémie. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nebude mať vplyv na výšku dotácie.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu
Zdroj: Webnoviny.sk – Ako získať štátnu pomoc s platením nájmov? Oznámili termín spustenia prijímania žiadostí © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!