Energetická hospodárnosť budov a zmeny zavádzané v roku 2020

18. júna 2020 Slovensko

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

18.6.2020 (Webnoviny.sk) – Novela vyhlášky č. 35/2020 Z. z. je od 10. marca 2020 platná a prináša niekoľko dôležitých zmien. Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) sa opäť venovala tejto oblasti, ale tentokrát prostredníctvom online seminára, ktorý mal členom komory priblížiť  zavedené legislatívne zmeny.

Novele zákona a vyhláške v súvislosti so zmenami v európskych predpisoch sa vo svojej prednáške venovala  Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Ako uviedla pani riaditeľka “Novinkou je Indikátor inteligentnej pripravenosti budovy (SRI).”  Európska komisia vymedzí SRI a stanoví metodiku jeho výpočtu na hodnotenie schopnosti budovy prispôsobiť svoju prevádzku potrebám užívateľa ako aj  flexibilitu dopytu budovy vo vzťahu k sieťam a zvyšovaniu svojej energetickej efektívnosti. “Predpokladáme, že SRI by mal byť pripravený v druhej polovici roka” dodala pani riaditeľka.

Novela vyhlášky prináša zmeny týkajúce sa spresnenia niektorých už používaných definícií, rozširuje požiadavky na obsah stratégie a stanovuje nové požiadavky týkajúce sa podpory elektromobility.

Zohľadňuje terminologické zmeny vyplývajúce zo zákona č. 378/2019 Z. z. a zmeny vyvolané bežnou praxou. Najväčšie zmeny sú v prílohách vyhlášky a to najmä v odkazoch na novú generáciu noriem.

Na účely tohto zákona sa vymedzujú aj niektoré definície, ako napr.: technický systém budovy, systém automatizácie a riadenia budovy, či pojem verejná budova, ktoré pani Ohradzanská vo svojej prednáške presne definovala.

V druhej  časti semináru sa prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného  venovala téme Tepelná ochrana ako základ energetickej hospodárnosti budov. Vysvetlila  podrobnosti postupu výpočtu energetickej hospodárnosti budov so zameraním na zabezpečenie ultranízkoenergetickej úrovne budov a budov s takmer nulovou potrebou energie, ktoré sú predmetnom STN 73 0540-1+Z1+Z2: 2019 platnej od 1. júla 2019, ktorá súvisí s spomínanou novelou.

Ako uviedla pani Sternová ” Na Slovensku sa sprísňovaním požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov vytvoril predpoklad zníženia potreby primárnej energie aspoň na 87,5 % , čo znamená porovnanie hornej hranice energetickej triedy D a A0, čo dáva predpoklad splnenia požiadaviek na zníženie emisií CO2.”

V závere seminára prednášajúce odpovedali na otázky, ktoré dostali prostredníctvom SLIDO.

“Som rád, že naši členovia využili aj takúto online formu vzdelávania a verím, že informáciami nabitý seminár zužitkujú v praxi” uviedol v závere seminára predseda komory Vladimír Benko.

Slovenská komora stavebných inžinierov pripravuje aj ďalšie online semináre, aby tak vzdelávala širšie publikum svojich členov.

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

Informačný servis

Viac k témam: energetická hospodárnosť, PR, SKSI, Slovenská komora stavebných inžinierov
Zdroj: Webnoviny.sk – Energetická hospodárnosť budov a zmeny zavádzané v roku 2020 © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!