Európania vnímajú Úniu pozitívne, požadujú však reformy a rýchlejší prístup k vakcínam

5. júna 2021 Svet

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

5.6.2021 (Webnoviny.sk) – Podpora Európskej únie (EÚ) je medzi občanmi stále vysoká. Platí to aj napriek pandémii, ktorej vplyv na vlastný príjem očakáva alebo už pociťuje viac než polovica Európanov.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, o ktorom informovala tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková.

Prieskum Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil v období od marca do apríla, poukazuje na čoraz väčší dopad pandémie COVID-19 na osobný život a finančnú situáciu občanov.

Prioritou je zdravie

Osem z desiatich európskych respondentov pozná opatrenia alebo kroky EÚ v reakcii na pandémiu spôsobenú novým koronavírusom.

Občania EÚ si ako najvyššiu politickú prioritu pre Európsky parlament (EP) vybrali verejné zdravie, nasledujú opatrenia v boji proti chudobe, na podporu hospodárstva a vytvárania pracovných miest, ako aj opatrenia v súvislosti so zmenou klímy.

Jarný prieskum Európskeho parlamentu ukazuje silnú podporu občanov Európskej únii, ako aj široký konsenzus, že globálne výzvy – akou je aj pandémia ochorenia COVID-19 – sa najlepšie riešia na úrovni EÚ.

Pandémia mala vplyv na príjem

Tridsaťjeden percent Európanov na konci prvého štvrťroka 2021 uviedlo, že koronavírus už mal vplyv na ich osobný príjem. Ďalších 26 % očakáva, že sa tak stane v budúcnosti.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Priemer EÚ – 57% – tak predstavuje jasnú väčšinu, výsledky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Koronakríza už mala vplyv na osobný príjem 40 % slovenských respondentov. Ďalších 29 % vplyv na financie ešte očakáva.

Dôsledky pandémie tak pocítilo alebo očakáva 69 % Slovákov. Tridsať percent Slovákov si myslí, že pandémia nebude mať žiadny vplyv na ich financie, oproti priemeru EÚ 42 %.

Zmena prístupu oproti roku 2020

Napriek finančným dopadom pandémie sa väčšina respondentov EÚ (58 %) domnieva, že zdravotné prínosy reštriktívnych opatrení v ich krajine prevažujú nad hospodárskymi škodami, ktoré mohli spôsobiť.

S týmto sa stotožňujú respondenti vo väčšine krajín EÚ, čo naznačuje zmenu prístupu v porovnaní s druhou polovicou roka 2020, keď podľa údajov prieskumu EP vnímala mierna väčšina hospodárske škody ako dôležitejšie.

V prípade Slovenska to však neplatí – kým 46 % slovenských respondentov si myslí, že prínosy pre zdravie sú väčšie ako ekonomické škody, podľa 51 % ekonomické škody prevažujú nad zdravotnými prínosmi.

Občania ovládajú opatrenia

Európania si dobre uvedomujú úsilie Európskej únie v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom: osem z desiatich Európanov, aj slovenských respondentov, počulo, videlo alebo čítalo o opatreniach alebo krokoch iniciovaných EÚ v reakcii na pandémiu. Takmer polovica všetkých občanov EÚ (48 %) a 38% Slovákov vie, aké sú to opatrenia.

Viac o téme: Koronavírus

Napriek tejto vysokej úrovni informovanosti iba 48 % občanov (priemer EÚ) tvrdí, že je s opatreniami únie spokojných, kým 50 % spokojných nie je. Naopak, u Slovákov spokojnosť s opatreniami EÚ prevažuje nad nespokojnosťou – spokojnosť vyjadrilo 54 % respondentov, kým nespokojnosť 46 %.

Mieru solidarity medzi členskými štátmi v boji proti pandémii považuje za uspokojivú 44 % občanov EÚ. Slováci sú pri vnímaní miery solidarity pozitívnejší a s prejavenou solidaritou medzi krajinami EÚ je spokojných 57 % opýtaných.

Pozitívny obraz o Európskej únii

Pozitívne hodnotenie EÚ je v súčasnosti na jednej z najvyšších úrovní za posledných desať rokov, a to napriek krátkodobým kolísaniam či rozdielom medzi krajinami. Takmer každý druhý občan (EÚ priemer – 48 %) vníma úniu pozitívne.

Ďalších 35 % má k EÚ neutrálny postoj, 17 % vyjadruje na úniu negatívny názor. Tento prieskum potvrdzuje nastúpený pozitívny trend, čo sa týka názoru na EÚ za posledných desať rokov, ktorý sa posilňuje a zostáva silný napriek pandémii a jej dôsledkom na život európskych občanov.

Kombinácia niekedy kritického pohľadu občanov na konkrétne opatrenia zamerané na riešenie krízy s dlhodobým pozitívnym trendom vyjadrenia zásadnej podpory Európskej únii tiež poukazuje na jasnú a aktuálne prítomnu výzvu na reformu EÚ: 70 % respondentov EÚ v prieskume uvádza, že sú všeobecne za EÚ.

Slováci si žiadajú viac právomocí

Menej ako štvrtina Európanov (23 %) je však za fungovanie EÚ ako dosiaľ, čo predstavuje pokles o 4 percentuálne body oproti novembru/decembru 2020. Takmer polovica respondentov (47 %) vyjadrila podporu únii, nie však jej aktuálnej podobe či spôsobu fungovania.

Sedemdesiatštyri percent Európanov a 61 % občanov Slovenska si želá, aby mala EÚ viac právomocí na riešenie kríz, akou je pandémia COVID-19, vrátane 28 % opýtaných, ktorí s týmto postojom úplne súhlasia.

EÚ by sa pri riešení pandémie mala podľa respondentov zamerať najmä na zabezpečenie rýchleho prístupu k bezpečným a účinným vakcínam pre všetkých občanov EÚ (39 % priemer EÚ, 38 % Slovákov).

Prísnejšie kontroly na hraniciach

Medzi ďalšie priority patrí investovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do vývoja liečby a vakcín (29 % priemer EÚ, rovnako výsledok za Slovensko), vytvorenie európskej stratégie pre riešenie podobných kríz v budúcnosti (28 %, priemer EÚ, 23 % Slovákov) a vytvorenie európskej zdravotnej politiky (25 % priemer EÚ, 22 % občanov Slovenska).

Pre Slovákov je však treťou prioritnou oblasťou presadzovanie prísnejších kontrol na vonkajších hraniciach EÚ (29 %).

Čo sa týka očakávaní od Európskeho parlamentu, občania EÚ požadujú, aby nimi zvolení zástupcovia venovali prioritnú pozornosť oblasti verejného zdravia (priemer EÚ – 49 %, očakávania Slovákov 51 %).

Zapojilo sa vyše 26-tisíc ľudí

Nasleduje boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (priemer EÚ – 39 %, názor Slovákov – 37 %), opatrenia na podporu hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest (priemer EÚ – 39 %, Slovensko – 37 %), ako aj opatrenia proti zmene klímy (34 % priemer EÚ, 28 % – Slovensko). Slováci však ako štvrtú prioritnú oblasť uviedli spravodlivú a udržateľnú poľnohospodársku politiku (29 %).

Eurobarometer Európskeho parlamentu z jari 2021 sa uskutočnil medzi 16. marcom a 12. aprílom v 27 členských štátoch EÚ na vzorke 26 669 respondentov z EÚ. Prieskum sa uskutočnil osobne a v prípade potreby v dôsledku pandémie aj online rozhovormi.

Viac k témam: členské štáty, COVID-19, Ekonomické dopady koronavírusu, eurobarometer, koronakríza, Koronavírus, prieskum
Zdroj: Webnoviny.sk – Európania vnímajú Úniu pozitívne, požadujú však reformy a rýchlejší prístup k vakcínam © SITA Všetky práva vyhradené.

Máte plný byt nepotrebných vecí ? Predajte tu a teraz PREDAŤ TERAZ

Only members can leave comments. Prihlásiť sa alebo Register!